Vedtægter

Vedtægterne er senest rettet den: 17-03-2015

§ 1 – Navn og hjemsted

Klubbens navn er “Dansk-Tysk Industri- & Handelsklub” på dansk og ”Deutsch-Dänischer Industrie- & Handelsklub” på tysk.

Klubben er registreret som frivillig forening under CVR nr. 35 50 03 67. Foreningens hjemsted er København.

§ 2 – Formål

Stk. 1. Klubbens formål er at medvirke til at fremme de erhvervsmæssige forbindelser mellem Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland. Klubben danner et grundlag for at skabe kontakt mellem deltagere i erhvervslivet i de to lande, både for så vidt angår enkeltpersoner, virksomheder, institutioner og andre personer der deltager i den økonomiske debat. Klubben er tværfaglig og henvender sig til samtlige personer, der deltager i erhvervslivet, uanset om personerne repræsenterer virksomhedsområder inden for handel, industrien eller serviceudbydere. Klubben drives ikke med gevinst for øje.

Stk. 2. Dette formål søges opnået blandt andet ved arrangement af foredrag, virksomhedsbesøg, kurser, samtalekredse eller gensidig besøg. Arrangementernes emner er først og fremmest præget af en økonomisk vinkel, men emnerne kan også være politiske, kulturelle, sociale eller have en anden forbindelse. Det er tilstræbt men ikke et krav, at arrangementerne både har forbindelse til Danmark og til Tyskland. Klubben er upartisk og præget af gensidig fairness og tolerance, specielt med henblik på  kulturel baggrund, religion eller politiske holdninger.

Stk. 3. Til opnåelse af klubbens formål kan klubbens bestyrelse give tilladelse til oprettelse af enkelte lokale afdelinger.

§ 3 – Medlemskab

Stk. 1. Indmeldelse sker hovedsageligt ved registrering på klubbens hjemmeside, der aktuelt er www. dtih.dk. Såfremt tilmelding på hjemmesiden ikke er teknisk mulig, kan tilmelding ske skriftligt til klubbens bestyrelse (eller en person, der udpeget af bestyrelsen). Medlemskabet påbegyndes, når bestyrelsen har godkendt tilmeldingen.

Stk. 2. Som medlem kan optages:

1. naturlige personer (personlige medlemmer)

2. virksomheder  (uanset retslig status og størrelse) ), offentlige institutioner og andre juridiske personer  , der har tilknytning til klubbens formål (= virksomhedsmedlemmer)

Bestyrelsen kan udpege individuelle personer til æresmedlemmer, der har udvist en særlig indsats for klubben. Æresmedlemmer har samme status som beskrevet i punkt 1, men skal ikke indbetale kontingent.

Stk. 3. Ethvert medlem af klubben er samtidig direkte medlem af Dansk-Tysk Selskab.

Stk. 4. Som personligt medlem har man ret til at deltage i klubbens arrangementer. Personlige medlemmer kan deltage på generalforsamlingerne med én stemme.

Som virksomhedsmedlem kan tre personer/medarbejdere deltage i klubbens arrangementer. Virksomhedsmedlemmerne har tre stemmer. Stemmeretten kan overdrages til enhver person/medlem. Virksomhedsmedlemmerne kan tilmelde op til 3 personer/medarbejder som kontaktpersoner for klubben.  Virksomhedsmedlemmet er selv ansvarlig for at holde oplysningerne omkring de respektive medarbejdere opdateret. Klubbens meddelelser tilgår kun de tre angivne personer.

Både de personlige medlemmer og virksomhedsmedlemmerne har lov til at invitere gæster til klubbens arrangementer, hvis medlemmet har meddelt dette til bestyrelsen, og bestyrelsen har godkendt dette.

Stk. 5. Udmeldelse skal ske skriftligt (ved brev eller e-mail) til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til udløbet af regnskabsåret.

Stk. 6. Bestyrelsen kan ophæve et medlemskab på grund af kontingentrestance. Bestyrelsen kan kun ophæve medlemsskabet ved forudgående varsel af medlemmet, hvori medlemmet gøres opmærksom på konsekvensen af den manglende betaling.

Stk. 7. Medlemmerne er ikke ansvarlige for klubbens gæld. Intet medlem har krav på andel i klubbens formue.

§ 4 – Kontingent

Det årlige kontingent – inklusive kontingent til Dansk-Tysk Selskab – fastsættes af bestyrelsen, dog højest op til 20% stigning i forhold til kontingentet året før.

Generalforsamlingen kan ligeledes træffe beslutning om ændring af kontingentet.

Generalforsamlinger

§ 5 – Almindelige regler

Stk. 1. Klubbens øverste organ er den generalforsamling, som af hovedbestyrelsen indkaldes for hele klubben. De i henhold til § 2 afsn. 3 etablerede afdelinger kan indkalde til særskilte afdelingsforsamlinger. Afdelingsforsamlinger bestemmer først og fremmest over valg af en afdelingsbestyrelse og har i øvrigt rådgivende funktion. For afdelingsforsamlinger gælder – så vidt relevant – reglerne for generalforsamlinger.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Stk. 2. Forhandlingssproget er efter behov enten dansk eller tysk.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter reglerne i § 7.

Stk. 5. Hvert medlem har stemmeret som angivet i § 3, stk. 4.

Stk. 6. Stemmerne kan afgives ifølge skriftlig fuldmagt til et tilstedeværende medlem. Eventuelle fuldmagter overgives til dirigenten.

Stk. 7. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre skriftlig afstemning ønskes af bestyrelsen eller af ¼ af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer, eller når det i øvrigt bestemmes af dirigenten.

Stk. 8. Alle valg og vedtagelser sker med simpelt stemmeflertal, hvor intet andet er bestemt i disse vedtægter, jfr. § 11 og 12.

Stk. 9. Skete vedtagelser indføres i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.

§ 6 – Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Medlemmers forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 2. Forslag til bestyrelsen – herunder medlemmer der ikke møder til generalforsamlingen, kan kun tages i betragtning, såfremt de ledsages af en skriftlig godkendelse fra den foreslåede.

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
4. Valg af:
a) Formand.
b) Øvrige medlemmer til bestyrelsen,
c) 2 suppleanter,
d) 2 revisorer,
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer,
6. Eventuelt.
7. Rækkefølgen af forhandlingspunkterne kan ændres af dirigenten.

§ 7 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

a) Efter bestyrelsens beslutning

b) når skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden og begrundelse er fremsat overfor bestyrelsen, underskrevet af 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Indkaldelse skal udsendes med mindst 2 ugers, højst 4 ugers varsel.

Klubbens Administration M.V.

§ 8 – Bestyrelsen

Stk. 1. Klubben ledes og tegnes af den bestyrelse, som vælges på den for hele klubben indkaldte ordinære generalforsamling, og som består af 5 – 7 medlemmer (virksomhedsmedlemmer kan i den forbindelse kun repræsenteres af en enkel person) inkl. den af generalforsamlingen valgte formand. Herudover er de enkelte formænd for klubbens afdelinger (§ 2 afsn. 3) fødte medlem af hovedbestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig mindst med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær, samt mindst en og højst tre yderligere bestyrelsesmedlemmer. Derudover kan bestyrelsen udvides med op til to suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at højest halvdelen afgår hvert år.

Stk. 3. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog  mindst 2 gange om året efter indkaldelse af formanden eller i hans forfald næstformanden. I øvrigt skal bestyrelsesmøde afholdes, såfremt det begæres af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed gør formandens, eller ved formandens manglende tilstedeværelse næstformandens, stemme udslaget.

Stk. 5. Bliver en bestyrelsespost ledig i valgperioden, indtræder en suppleant på den ledigblevne post indtil førstkommende generalforsamling. Suppleanter deltager på bestyrelsesmøderne uden at have stemmerettighed.

Stk. 6 Klubben erstatter bestyrelsens rimelige udgifter.

§ 9 – Tegningsregler

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af hovedbestyrelsen. Den samlede hovedbestyrelse kan meddele kassereren bankfuldmagt.

§ 10 – Regnskab og revision

Stk. 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Efter regnskabsårets udløb udfærdiger bestyrelsen snarest regnskab for det forløbne år med status.

Stk. 3. Regnskabet revideres af 2 revisorer, af hvilke den ene skal være statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Revisorerne skal konstatere om aktiviteternes tilstedeværelse og forsyne regnskabet med påtegning om stedfunden revision og eventuelle bemærkninger i forbindelse hermed.

§ 11 – Vedtægtsændring

Stk. 1. Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Ændring af bestemmelsen i § 2 om klubbens formål kan kun ske efter samme regler som angivet i § 12 med hensyn til klubbens opløsning.

§ 12 – Opløsning

Stk. 1. Beslutning om opløsning kræver vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede eller lovligt repræsenteret og at mindst 2/3 af disse stemmer for beslutningen.

Stk. 2. Er det nødvendige flertal af medlemmerne ikke til stede eller repræsenteret, men vedtages forslaget med 2/3 flertal, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. På denne generalforsamling kan opløsningen vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Gyldige fuldmagter til den første af de nævnte generalforsamlinger er ligeledes gyldige til den anden generalforsamling.

Stk. 3. Ved opløsning af klubben overdages dennes formue til Dansk-Tysk Selskab eller, såfremt dette selskab er opløst, til andet formål efter generalforsamlingens beslutning.

§ 13 – Fortolkning af vedtægterne

Disse vedtægter affattes på dansk med tysk oversættelse, ved eventuel tvivl om fortolkning af vedtægterne er disses danske tekst afgørende.